Nabídka volných pracovních míst

Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

vyhlašuje

výběrové řízení

na místo: vedoucí cestmistr Přerov

místo výkonu práce: Tovačovská 974, Přerov

 

Požadavky:

dosažené vzdělání + praxe v silničním hospodářství

Vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou + min. 5 let praxe na řídící pozici

obor školního vzdělání

Technické zaměření (obor dopravních staveb výhodou)

další požadované dovednosti

 • orientace ve stavební a nestavební údržbě pozemních komunikací

 • všeobecné znalosti spojené s údržbou motorových vozidel

 • dobré komunikační, organizační a řídící schopnosti

 • schopnost samostatné práce

 • flexibilita

 • ochota soustavně se vzdělávat a učit se novým postupům

 • zdravotní způsobilost

 • znalost práce na PC (Word, Excel, Internet, Outlook

 • ŘP skupiny B

 • směnnost – dispečer zimní údržby

 

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Správa silnic Olomouckého kraje

příspěvková organizace

sekretariát střediska údržby Jih

Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov

 

eventuelně předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 23.12.2022

kontaktní osoba: Štefková Lenka

telefon: 582 406 080

e-mail : stefkova@ssok.cz

 

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 564/2014 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 9.

 

Termín nástupu: 1.2.2023 případně dohodou

 

Předpoklady:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk,

 • bezúhonnost.

 

Přihláška bude obsahovat:

 • motivační dopis,

 • strukturovaný životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa,

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 

Upozornění:

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

 


Rada Olomouckého kraje

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky

Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, IČO 70960399, se sídlem Lipenská 120, Olomouc,

na dobu neurčitou

 

Požadavky:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu;

 • vysokoškolské vzdělání dopravního, ekonomického nebo právního směru výhodou;

 • praxe ve vedoucí pozici minimálně 5 let v posledních 15 letech, zkušenosti s vedením týmu větším než 40 osob výhodou;

 • znalosti problematiky silničního hospodářství a údržby pozemních komunikací;

 • praxe v oblasti silničního hospodářství výhodou;

 • znalost příslušných právních předpisů (zejména zákon o pozemních komunikacích, občanský zákoník, stavební zákon, zákon o krajích, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, personalistika, veřejné zakázky);

 • organizační a komunikační schopnosti, analytické myšlení, dobrá řídící a koncepční práce;

 • samostatnost, vysoké pracovní nasazení;

 • občanská a morální bezúhonnost;

 • uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Internet);

 • řidičský průkaz skupiny B.

Předpoklady:

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v České republice trvalý pobyt, a dosáhla věku 18 let;

 • způsobilost k právním úkonům;

 • bezúhonnost.

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul;

 • datum a místo narození;

 • státní příslušnost;

 • místo trvalého pobytu;

 • telefonní spojení;

 • datum a podpis;

 • jde-li o cizího státního příslušníka číslo dokladu a povolení k pobytu.

K přihlášce je třeba doložit:

 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání;

 • profesní životopis s uvedením průběhu dosavadní praxe, se zdůrazněním praxe na pozicích, kde mohl uchazeč/uchazečka získat relevantní zkušenosti (opatřený datem a podpisem uchazeče);

 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce), u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud domovský stát nevydává, je nutno doložit bezúhonnost čestným prohlášením;

 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;

 • originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání pracovního místa ředitele (ne starší než 3 měsíce);

 • vlastní návrh koncepčního rozvoje a řízení Správy silnic Olomouckého
  kraje, p. o. (opatřený datem a podpisem uchazeče),

 • motivační dopis.

 

Rada Olomouckého kraje si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení.

 

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc

nebo osobně v zalepené obálce předejte v podatelně úřadu,

nejpozději do 30. 11. 2022 do 15:00 hod.

 

Obálku označit – NEOTVÍRAT – VŘ – Ředitel Správy silnic Olomouckého kraje

 

kontaktní pracovník - vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství:

Ing. Ladislav Růžička

telefon 585 508 302, e-mail: l.ruzicka@olkraj.cz

Platové podmínky: se řídí nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 13.

Termín nástupu: dohodou, co nejdříve

 


Vedoucí střediska údržby Olomouc

Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

vyhlašuje

 

 výběrové řízení

na místo: Investiční referent

 

druh práce: Výkon komplexního zajišťování přípravy a realizace investiční

výstavby včetně oprav, obnovy a rekonstrukce objektů

pozemních komunikací, které jsou ve správě SSOK.

V zimním období práce dispečera zimní údržby (směnný provoz).

 

místo výkonu práce: Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

 

 

Požadavky :

dosažené vzdělání + praxe v silničním hospodářství

Středoškolské, popř. vysokoškolské

obor školního vzdělání

Stavební

dopravní stavby-výhodou

další požadované dovednosti

 

 • Orientace v projektové dokumentaci a stavební legislativě - výhodou

 • Zkušenost s výkonem technického dozoru a liniovou výstavbou - výhodou

 • Uživatelská znalost PC

 • Řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)

 • Schopnost koncepční práce

 • Samostatnost

 • Flexibilita

 • Ochota učit se

 • Schopnost jednat s lidmi

Nabízíme:

 • Hlavní pracovní poměr na dobu určitou 1 rok, s následnou možností prodloužení na dobu neurčitou

 • Stabilitu krajské příspěvkové organizace

 • Zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, 3 dny indispozičního volna, stravenkovou kartu GASTRO PASS CARD, možnost využití firemních rekreačních zařízení)

 

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:

 

Správa silnic Olomouckého kraje

Středisko údržby Olomouc

příspěvková organizace

sekretariát

Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc

 

eventuelně předejte osobně na uvedené adrese nebo zašlete prostřednictvím datové schránky ID: ur4k8nn nejpozději do 30.11.2022.

 

kontaktní osoba: Bc. Helena Křupková

telefon: 585 151 428

e-mail: olomouc@ssok.cz

 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění. Platová třída 9. Platový stupeň dle vzdělání a započitatelné odborné praxe. K tomu nenárokové složky platu (osobní příplatek a odměny). Přiznání zvláštního příplatku za údržbu komunikace.

 

Termín nástupu: možný ihned

 

Předpoklady:

 

 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk

 • bezúhonnost

 

Přihláška bude obsahovat:

 • motivační dopis

 • profesní životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních

a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované místo.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.

 


Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Středisko údržby Jih

vyhlašuje

 

výběrové řízení

na místo: Mostní technik

 

druh práce: příprava podkladů pro komplexní zajišťování přípravy a realizace

investiční výstavby, údržby a oprav mostních objektů.

Vedení operativní evidence mostních objektů, provádění prohlídek

mostů v souladu se zákonem č. 13/1997 v platném znění a prováděcí

vyhlášky č. 104/1997 v platném znění ve správě SSOK.

 

místo výkonu práce: Středisko údržby Jih, Tovačovská 974, Přerov

 

Požadavky:

dosažené vzdělání + praxe v silničním hospodářství nebo v příbuzném oboru (např. stavebnictví)

středoškolské, popř. vysokoškolské – technického zaměření (obor dopravních staveb výhodou)

praxe vítána

další požadované dovednosti

znalost rozpočtování staveb, znalost zákona stavebního zákona a zákona o pozemních komunikacích výhodou;

dobrá znalost práce s PC a znalost běžného kancelářského software (Word, Excel, Outlook, nástroje pro práci s internetem)

řidičský průkaz sk. B;

svědomitost, pečlivost, komunikativnost, samostatnost a zodpovědný přístup k práci;

organizační schopnosti;

profesionální vystupování;

čistý trestní rejstřík;

 

 

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu: Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.

sekretariát Středisko údržby Jih

Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov

 

nebo předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 31.1.2023 do 12.00 hod.

 

kontaktní osoba: Lenka Štefková, tel. 582 406 080

e-mail : stefkova@ssok.cz

 

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění.

 

Termín nástupu možný od 01.02.2023, případně dle dohody.

 

Přihláška bude obsahovat:

 • motivační dopis,

 • strukturovaný životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa,

 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit nebo prodloužit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu či nevybrat žádného uchazeče.


Vedoucí

Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace

Střediska údržby Jih

vyhlašuje

výběrové řízení

na místo: Investiční technik

místo výkonu práce: Kostelecká 912/55, Prostějov

 

Požadavky :

dosažené vzdělání + praxe v silničním hospodářství

ÚSO, nebo vysokoškolské vzdělání – obor dopravní nebo stavební výhodou

další požadované dovednosti

 • orientaci v oblasti technické přípravy a realizace dopravních staveb, v investorské činnosti, v řízení stavebních zakázek a správy nemovitostí

 • dobré komunikační a organizační schopnosti

 • samostatnost, zodpovědnost, pečlivost a spolehlivost,

 • znalost práce na PC

 • (ŘP skupiny B)

 

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:

 

Správa silnic Olomouckého kraje

příspěvková organizace

sekretariát Středisko údržby Jih

Kostelecká 912/55, 796 01 Prostějov

nebo předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 30.11.2022.

 

kontaktní osoba: Lenka Štefková

telefon: 725 996 323

e-mail : stefkova@ssok.cz

 

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 341/2017 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 9.

 

Termín nástupu možný – ihned

Přihláška bude obsahovat:

 • motivační dopis,

 • strukturovaný životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa,

 • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

 

Podrobnější informace jsou dostupné na www.ssok.cz