Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů

Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů

Přijetím zákona č. 171/2023 S. o ochraně oznamovatelů, který zpracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie se Správa silnic Olomouckého kraje p. o (dále jen SSOK) řadí mezi povinné subjekty, na které dopadá povinnost naplňovat požadavky výše uvedeného zákona.

Způsob oznamování

Oznamovatel, který se dozvěděl o protiprávním jednání, které porušuje zákon č.171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů nebo jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie může tuto skutečnost oznámit prostřednictvím VOS (vnitřního oznamovacího systému dané organizace), EOS (externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti), nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci.

Vnitřní oznamovací systém SSOK

Příslušná osoba

Pro SSOK je určena příslušná osoba Ing. Miroslava Zezulová – interní auditor, kontrola, pověřenec pro ochranu osobních údajů

podaná oznámení u příslušné osoby je možné:

 1. Písemně - elektronicky, v listinné podobě

Elektronické zasílání na e-mailovou adresu ochranaoznamovatelu@ssok.cz, které je přímo adresováno příslušné osobě. Oznámení je možné posílat také písemně na adresu Lipenská 753/120, Olomouc 77900, obálka musí být označena textem „Pouze k rukám příslušné osoby, NEOTVÍRAT“

 1. Ústně – telefonicky, osobně v kanceláři pověřené osoby

Oznámení podané ústně je možné telefonicky na telefonním čísle 585170325, nebo osobně po domluvě v budově ve dvoře Lipenská 753/120, Olomouc – kancelář č. 506 přímým kontaktem s příslušnou osobou. Ústní podání oznámení bude zaznamenáno zvukovou nahrávkou, zvuková nahrávka nebude pořízena v případě, pokud oznamovatel nevysloví souhlas s nahrávkou. Není-li možné pořídit zvukovou nahrávku, sepíše se písemný záznam
o podaném ústním oznámení.


Externí oznamovací systém

Oznamovatel má možnost podat oznámení o porušení práva prostřednictvím externího oznamovacího systému u Ministerstva spravedlnosti nebo uveřejněním, případně přímo příslušným orgánům veřejné moci (např. policejní orgán, státní zástupce, orgán správního trestání).

Odkaz na externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti:

https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni


Oznámení

Oznámení, obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost
a které má:

 • znaky trestného činu,
 • znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
 • porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů, nebo jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti:
 • finančních služeb, povinného auditu a jiných ověřovacích služeb, finančních produktů a finančních trhů,
 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele,
 • souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí,
 • bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva Evropské unie.


Oznámení musí být dostatečně srozumitelné a mělo by obsahovat:

 • údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Podrobný popis oznamovaného protiprávního jednání, datum, místo a případně čas protiprávního jednání. Jméno a pracovní pozice osob zapojených do protiprávního jednání, případně další informace, které mohou sloužit k pozdější identifikaci těchto osob.


Oznamovatel

Fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla
o protiprávním jednání, které porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů a jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie.


Práce nebo jiná obdobná činnost:

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí dle §2 odst. 3 písm. zákona č. 171/2023:

a) závislá práce vykonávaná v základním pracovněprávním vztahu,

b) služba

c) samostatná výdělečná činnost,

d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby,

f) plnění úkolů v rámci činnosti právnické osoby, v jejím zájmu, jejím jménem nebo na její účet,

g) správa svěřenského fondu,

h) dobrovolnická činnost,

i) odborná praxe, stáž, nebo

j) výkon práv a povinností vyplývajících ze

smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí i ucházení se o práci nebo jinou obdobnou činnost.

SSOK vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle §2 odst. a), b), h) nebo i) zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů.

Příjem oznámení

 • O přijatém oznámení bude vyrozuměn oznamovatel do 7 dnů ode dne jeho přijetí oznámení, ledaže by oznamovatel výslovně požádal příslušnou osobu, aby ho o přijetí oznámení nevyrozumívala, nebo by mohlo vyrozuměním o přijetí oznámení dojít k prozrazení.
 • Příslušná osoba provede posouzení důvodnosti oznámení a písemně vyrozumí oznamovatele o výsledku posouzení do 30 dnů od potvrzení přijetí oznámení. V případě skutkově nebo právně složitých oznámení lze lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.
 • Je-li shledáno oznámení jako důvodné, příslušná osoba povinnému subjektu (vedení organizace) navrhne opatření k předejití nebo nápravě protiprávního stavu.
 • Zjistí-li příslušná osoba při posuzování důvodnosti oznámení, že nejde o oznámení podle zákona č.171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů, bez zbytečného odkladu
  o tom písemně vyrozumí oznamovatele
 • V případě zjištění závažného porušení práva je oznámení postoupeno orgánům činným v trestním řízení, orgánům správního trestání nebo jiným věcně příslušným orgánům. Oznamovatele vyrozumí příslušná osoba o postoupení oznámení.

Ochrana oznamovatele proti odvetným opatřením

Ochrana se vztahuje na všechny kategorie „pracovníků“, dobrovolníků, stážistů, uchazečů
o zaměstnání a dalších osob, které se pohybují v pracovním prostředí konkrétního zaměstnavatele.

Proti oznamovateli nesmí být uplatněno odvetné opatření.

Zákaz uplatnění odvetných opatření dopadá předně na zaměstnavatele, ale také na další osoby pohybující se v pracovním prostředí.


Takovým odvetným opatřením může být například:

 • rozvázání pracovního poměru nebo neprodloužení pracovního poměru na dobu určitou,
 • zrušení právního vztahu založeného dohodou o provedení práce nebo dohodou
  o pracovní činnosti,
 • odvolání z místa vedoucího zaměstnance
 • uložení kárného opatření,
 • snížení mzdy, platu nebo odměny nebo nepřiznání osobního příplatku,
 • diskriminace,
 • přeložení nebo převedení na jinou práci,
 • pracovní posudek,
 • ostrakizace (vyloučení jedince z kolektivu),
 • neumožnění odborného rozvoje,
 • změna rozvržení pracovní,
 • vyžadování lékařského posudku nebo pracovnělékařské prohlídky,
 • výpověď nebo odstoupení od smlouvy, nebo
 • zásah do práva na ochranu osobnosti.

Ochrana totožnost oznamovatele

K oznámením má přístup pouze příslušná osoba, která o jejich obsahu a osobách oznamovatelů zachovává mlčenlivost a prověřuje je tak, aby byla utajena totožnost oznamovatelů. Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání oznámení.

Informace o totožnosti oznamovatele a osob je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle jiných právních předpisů; to platí i pro informace o totožnosti osoby uvedené v oznámení.

Poskytuje-li příslušná osoba informaci o totožnosti oznamovatele orgánu veřejné moci, je povinna o tom předem oznamovatele vyrozumět společně s důvody, pro které je povinna informaci o totožnosti poskytnout, a umožnit oznamovateli, aby se k poskytnutí informace vyjádřil.

Záznamy o přijatých opatření budou uchovávány po dobu pět let, případně déle po dobu nezbytně nutnou pro případ dalšího šetření.