O nás

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace vznikla dne 1.4.2002. Její činnost vychází ze zřizovací listiny příspěvkové organizace Olomouckého kraje č.j.H-325/2002, schválené Zastupitelstvem Olomouckého kraje dne 28.2.2002, ve znění platných dodatků

Základní údaje:

Zřizovatel: Olomoucký kraj, IČO 60609460
Název: Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Identifikační číslo: 70960399
Sídlo organizace: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
Územní působnost: Olomoucký kraj

Příspěvková organizace vznikla splynutím příspěvkových organizací Olomouckého kraje, které byly zrušeny bez likvidace. Jedná se o Správu a údržbu silnic Olomouc, Správu a údržbu silnic Prostějov, Správu a údržbu silnic Přerov, Správu a údržbu silnic Šumperk.

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti:

a) výkon vlastnických práv k silnicím, silničním pozemkům a k ostatnímu majetku Olomouckého kraje v souladu se zřizovací listinou,
b) správa a údržba silnic II.a III. třídy ve vlastnictví Olomouckého kraje, jejich součástí a příslušenství,
c) investiční činnost na spravovaném majetku v rozsahu zřizovací listiny,
d) muzeální činnost v oblasti silničního hospodářství, jedná se především o provádění činnosti sbírkové, badatelské, propagační a publikační.

K zajištění předmětu hlavní činnosti jde zejména o tyto činnosti:

a) vedení evidence silnic II.a III. třídy,
b) zabezpečení prohlídek silnic II.a III. třídy,
c) zabezpečení prohlídek mostních objektů na silnicích II. a III. třídy,
d) údržba a opravy silnic II.a III. třídy s cílem odstranit závady ve sjízdnosti, opotřebení nebo poškození silnic, jejich součástí a příslušenství,
e) údržba a opravy mostů na silnicích II.a III. třídy,
f) investiční činnost na spravovaném majetku (jen s předchozím písemným souhlasem zřizovatele),
g) další činnosti vyplývající z práv a povinností stanovených zákonem č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR č.104/1997 Sb.

Doplňková činnost:

Mimo svou hlavní činnost je organizace oprávněna provádět doplňkovou činnost v rozsahu stanoveném zřizovací listinou a vydanými živnostenskými listy. K provádění doplňkové činnost má organizace následující živnostenské listy:a) provádění staveb, jejich změn a odstraňování
b) Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Statutární orgány:

1. Statutárním orgánem příspěvkové organizace je ředitel, který je jmenován a odvoláván radou kraje.
2. Ředitel jedná ve všech věcech, týkajících se příspěvkové organizace, samostatně. Plní veškeré povinnosti vedoucího organizace a další úkoly,vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
3. V případě nepřítomnosti jej zastupuje v plném rozsahu jeho práv, povinností a odpovědnosti jeho stanovený zástupce.

Vnitřní organizační struktura

Vnitřní strukturu tvoří:

  • úsek ředitele
  • úsek provozní
  • úsek technicko - správní
  • úsek ekonomický
  • výkonné útvary

Výkonné útvary - střediska údržby - nevystupují v právních vztazích vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

Z provozních důvodů jsou prostorově trvale dislokovány

Středisko údržby Olomouc se sídlem Lipenská 120, Olomouc
Středisko údržby Jih se sídlem Kostelecká 55, Prostějov
Středisko údržby Šumperk se sídlem Ztracená 684, Vikýřovice
Středisko - Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka

Základním článkem středisek údržby jsou cestmistrovství.