GDPR

Správa silnic Olomouckého kraje (SSOK, p.o.) je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem organizace je správa a údržba silnic II. a III. tříd ve vlastnictví Olomouckého kraje.

SSOK, p.o. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

SSOK je správcem osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem správy a údržby silnic a zajištění interních procesů.

Kontaktní adresa správce:

Správa silnic Olomouckého kraje, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc
telefon: +420 585 170 311 , e-mail : ssok@ ssok.cz ID datové schránky: ur4k8nn

Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Ing. Miroslava Zezulová
Adresa: Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc, telefon: +420 585 170 325,
E-mail: poverenec.oou@ssok.cz
ID datové schránky: ur4k8nn

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.