BÍLÁ LINKA
841 119 119
(od 1.11. do 31.3.)
Evropský fond pro region8ln9 royvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj

Realizované projekty:

II373 Chudobín - průtah.docx (530kB)

II448 Drahanovice - Olomouc.docx (716kB)

Most ev.č. 644-007 Újezd u Mohelnice.docx (360kB)

Správa silnic

Olomouckého kraje

Lipenská 753/120
772 11 Olomouc
IČ:70960399
Tel: 585 170 311
Fax: 585 311 115
E-mail: ssok@ssok.cz
Dat.schr.ID: ur4k8nn

Aktuality:

KLIKNI A VYHRAJ ZAJÍMAVÉ CENY S ROP STŘEDNÍ MORAVA

Nabídka volných pracovních míst

PrávníkPočet míst: 1
Místo výkonu práce: Lipenská 720, 772 11 Olomouc
Dosažené vzdělání: Vysokoškolské vzdělání v oboru právo (magisterský studijní program). Minimálně 2-letá praxe na pozici právníka výhodou

Další požadované dovednosti:
 • orientace v zákoně č. 13/1997, Sb., o pozemních komunikacích a aplikace právních dopadů z něho vyplývajících
 • znalost zákona o zadávání veřejných zakázek
 • znalost občanského a obchodního práva (NOZ)
 • umění jednat s lidmi, dobré komunikační schopnosti
 • schopnost analytického myšlení, samostatnost
 • spolehlivost a pečlivost, vysoké pracovní nasazení, schopnost učit se novým poznatkům
 • znalost práce s PC (Word, Excel, Internet)
 • ŘP skupiny B
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:
Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
sekretariát ředitele
Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc

eventuelně předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 31.7.2017

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 564/2006 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 11, stupeň dle prokázané praxe.

Předpoklady:
 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk,
 • bezúhonnost.
Přihláška bude obsahovat:
 • motivační dopis
 • strukturovaný životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

Upozornění: Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.
Požad.praxe: 2 (roky)
jednosměnný provoz
hlavní prac.poměr
od po ukon.VŘ do neurčito
vzdělání: vysokoškolské
Kontakt: Ivana Londinová tel.: 585 170 311 e-mail: londinova@ssok.czplat: dle nař.vl.564/2006 Sb. v plat.znění
 
Krajský mostmistrPočet míst: 1
Druh práce: Příprava podkladů pro komplexní zajišťování přípravy a realizace investiční výstavby, údržby a oprav mostních objektů, vedení krajského pasportu mostů, zajišťování hlavních prohlídek mostů na sil. II. a III. tříd na území Olomouckého kraje v souladu s platnými legislativními předpisy a případné přepočty zatížitelnosti mostů.
Místo výkonu práce: Lipenská 720, 772 11 Olomouc
Dosažené vzdělání: Vysokoškolské vzdělání, praxe vítána. Osvědčení k výkonu běžných prohlídek mostů pozemních komunikací výhodou. Obor - stavba, údržba, rekonstrukce pozemních komunikací, dopravní stavby apod.

Další požadované dovednosti:
 • orientace v přípravě a realizaci staveb pozemních komunikací výborná znalost příslušných právních předpis
 • umění jednat s lidmi, dobré komunikační schopnosti
 • schopnost analytického myšlení, samostatnost
 • spolehlivost a pečlivost, vysoké pracovní nasazení, schopnost učit se novým poznatkům
 • znalost práce s PC (Word, Excel, Internet) ŘP skupiny B.
Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:
Správa silnic Olomouckého kraje
příspěvková organizace
sekretariát ředitele
Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc

eventuelně předejte osobně na uvedené adrese nejpozději do 31.7.2017

Platové podmínky se řídí nařízením vlády 564/2006 Sb., v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě v platném znění, platová třída 11.

Předpoklady:
fyzická osoba, která je státním občanem České republiky dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, ovládá jednací jazyk, bezúhonnost.

Přihláška bude obsahovat:
 • motivační dopis, strukturovaný životopis s uvedenými údaji o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, týkajících se pracovního místa,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce.
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované funkční místo.

Upozornění: Zasláním životopisu uchazeč o vyhlášenou pracovní pozici uděluje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pro účely příslušného výběrového řízení.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoliv zrušit.
jednosměnný provoz
hlavní prac.poměr
od dle dohody do neurčito
vzdělání: vysokoškolské
Kontakt: Ivana Londinová tel.: 585 170 311 e-mail: londinova@ssok.czplat: dle nař.vl.564/2006 Sb. v plat.znění
 
Ředitel/ředitelka Správy silnic Olomouckého krajePočet míst: 1
Rada Olomouckého kraje
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení místa
ředitele/ředitelky Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, IČ 70960399, se sídlem Lipenská 120, Olomouc,
na dobu neurčitou

Požadavky:
 • ukončené vysokoškolské vzdělání magisterského studijního programu;
 • vysokoškolské vzdělání dopravního, ekonomického nebo právního směru výhodou;
 • praxe ve vedoucí pozici minimálně 5 let v posledních 15 letech, zkušenosti s vedením týmu větším než 50 osob výhodou;
 • znalosti problematiky silničního hospodářství a údržby pozemních komunikací;
 • praxe v oblasti silničního hospodářství výhodou;
 • znalost příslušných právních předpisů (zejména zákon o pozemních komunikacích, občanský zákoník, stavební zákon, zákon o krajích, zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, personalistika, veřejné zakázky);
 • organizační a komunikační schopnosti, analytické myšlení, dobrá řídící a koncepční práce;
 • samostatnost, vysoké pracovní nasazení;
 • občanská a morální bezúhonnost;
 • uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Internet);
 • řidičský průkaz skupiny B.
Předpoklady:
 • fyzická osoba, která je státním občanem České republiky, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem, má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let;
 • způsobilost k právním úkonům;
 • bezúhonnost.
Náležitosti přihlášky:
 • jméno, příjmení, titul;
 • datum a místo narození;
 • státní příslušnost;
 • místo trvalého pobytu;
 • telefonní spojení;
 • datum a podpis;
 • jde-li o cizího státního příslušníka, číslo dokladu a povolení k pobytu.
K přihlášce je třeba doložit:
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání;
 • profesní životopis s uvedením průběhu dosavadní praxe, se zdůrazněním praxe na pozicích, kde mohl uchazeč/uchazečka získat relevantní zkušenosti (opatřený datem a podpisem uchazeče);
 • originál výpisu z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce), u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem; pokud domovský stát nevydává, je nutno doložit bezúhonnost čestným prohlášením;
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů;
 • originál lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k vykonávání pracovního místa ředitele (ne starší než 3 měsíce);
 • návrh koncepce rozvoje a řízení Správy silnic Olomouckého kraje, p. o., v rozsahu maximálně 5 stran strojopisu (opatřený datem a podpisem uchazeče).
Rada Olomouckého kraje si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení.

Rada Olomouckého kraje si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení.

Přihlášky s požadovanými doklady zašlete na adresu:

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

nebo osobně v zalepené obálce předejte v podatelně úřadu,
nejpozději do 23. 6. 2017 do 12:00 hod.

Obálku označit: "NEOTVÍRAT - VŘ - Ředitel Správy silnic Olomouckého kraje"

Kontaktní pracovník:
Ing. Ladislav Růžička - vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Platové podmínky: se řídí nařízením vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 13.

Termín nástupu: dle dohody, co nejdříve

Informace k průběhu výběrové řízení:
Vybraní uchazeči budou podrobeni psychologickému testu.
Požad.praxe: 5 (roky)
jednosměnný provoz
hlavní prac.poměr
od dle dohody do neurčito
vzdělání: vysokoškolské
Kontakt: Ing. Ladislav Růžička tel.: 585 508 302 e-mail: l.ruzicka@kr-olomoucky.czplat: dle nař.vl.564/2006 Sb. v plat.znění
 
©2010 AIT-Outsourcing.cz